Kawakatsufs Original Site

     Kawakatsufs Web Library on Planarians (New HP)


The present web site is intended to serve various informations on planarians from the Desk of Dr. M. Kawakatsu.
Sapporo, Japan.

Citation: Kawakatsufs Web Library on Planarians     http://www.riverwin.jp/pl/

Webmaster: Mr. Tetsuya KAWAKATSU.  Kisarazu, Japan.

Mail to: Miss Miyuki KAWAKATSU.  Sapporo, Japan  DQAO1524@nifty.ne.jp  


LINKS: Planarian.net
LINKS: Dr Faubel's HP

Copyright: All Rights Reserved.